Fisheries Single Windowระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต กรมประมง
Port State Measuresระบบมาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ
Processing Statement Endorsementระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ

กรมประมงเกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
DEPARTMENT OF FISHERIES Kaset-Klang, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2562-0600-15
E-mail: it@dof.in.th © Copyright DEPARTMENT OF FISHERIES 2008 · Design: AOA · XHTML and CSS valid
Version 15.0 (PPS6) (202403102100000000-20240311)