Fisheries Single Windowระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต กรมประมง
Combating IUU Fishingระบบข้อมูลและการสร้างเครือข่ายข้อมูลทำการประมงของเรือไทย กรมประมง
Port State Measuresระบบมาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ
Processing Statement Endorsementระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ

กรมประมงเกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
DEPARTMENT OF FISHERIES Kaset-Klang, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2562-0600-15
E-mail: it@dof.in.th © Copyright DEPARTMENT OF FISHERIES 2008 · Design: AOA · XHTML and CSS valid
Version 13.0 (PPSIII) (2021062915500000)