#ประชาสัมพันธ์ #SmartFSW กรมประมงมีการพัฒนาระบบแจ้งตรวจสินค้า โดยพัฒนาช่องทางแจ้งตรวจปล่อยสินค้าประมงทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต (Fisheries Single Window; FSW) และนำหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้ในการพัฒนาระบบประมวลผลเพื่อเปิดตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก นำผ่าน โดยดำเนินการในสินค้าสัตว์น้ำและสินค้าวัตถุอันตราย ทั้งนี้ กรมประมงขอแจ้งเปิดระบบแจ้งตรวจสินค้า (Smart FSW) ในวันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป ข้อมูลเพิ่มเติมและคู่มือการขอแจ้งตรวจสำหรับผู้ประกอบการ http://file.fisheries.go.th/d/7eda232637/
Fisheries Single Windowระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต กรมประมง
Combating IUU Fishingระบบข้อมูลและการสร้างเครือข่ายข้อมูลทำการประมงของเรือไทย กรมประมง
Port State Measuresระบบมาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ
Processing Statement Endorsementระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ

กรมประมงเกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
DEPARTMENT OF FISHERIES Kaset-Klang, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2562-0600-15
E-mail: it@dof.in.th © Copyright DEPARTMENT OF FISHERIES 2008 · Design: AOA · XHTML and CSS valid
Version 13.0 (PPSIII) (2020030916000000)